GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Proceutica İlaç Pazarlama ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Proceutica”), işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile tarafınıza ait olan, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan tarafınıza dair her türlü bilgiyi ifade eden kişisel verilerinize yönelik olarak başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (“Veri Koruma Mevzuatı”) olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata uygun olarak aşağıda detaylandırılmış koşullarda gerçekleştireceği işleme faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirmek istemektedir.

İşbu Aydınlanma Metni sadece Proceutica web sitesi ziyaretleri ve web sitesi aracılığıyla yapılacak olan iletişim formu ve yan etki bildirimleri kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz için geçerlidir.

Çerezler aracılığıyla işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnini incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz. 

İş başvuruları kapsamında işlenecek olan kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnini incelemek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

 • Veri Sorumlusu:

Web sitemizde yer alan bilgi formlarını doldurmanız suretiyle toplanacak olan tarafınıza ait aşağıda sayılan kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Proceutica tarafından bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amaçlar ile sınırlı olarak kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda bu Aydınlatma Metninde sayılan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz

Proceutica olarak, web sitemizi ziyaretiniz esnasında web sitemizde “Bize Yazın” başlığı altında yer alan iletişim formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Ad soyad

 • Telefon numarası

 • E-posta adresi

Proceutica olarak, web sitemizde yer alan “Yan Etki Bildirim Formu” aracılığıyla yaptığınız bildirimler kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Bildirimde bulunanın ad ve soyadının baş harfleri

 • Hastanın ad ve soyadının baş harfleri

 • Telefon numarası

 • E-posta adresi

 • Tecrübe edilen yan etki 

 • Hastanı yaşı

 • Hastanın cinsiyeti

 • Hastanın boyu

 • Hastanın kilosu

Web sitemizde yer alan formlar veya göndereceğiniz e-postalar aracılığıyla bizimle iletişime geçerken, talep ettiklerimiz dışındaki kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi (ör: ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inanç, bedensel veya ruhsal sağlık, genetik/biyometrik veriler, dernek veya sendika üyeliği, kılık kıyafet, cinsel hayat ya da eğilim, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve sabıka kaydı) paylaşmamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler

Yan etki bildiriminiz kapsamında bizimle kendinize ait olmayan ve üçüncü kişilere ait olan kişisel verileri paylaşmak istemeniz halinde, bu kişisel verilerin ilgilisi durumunda bulunan gerçek kişileri yapacağınız paylaşım ile Proceutica tarafından uygulanacak işleme faaliyetleri kapsamına ilişkin olarak bilgilendirdiğinizi ve gerektiği takdirde rızalarını aldığınızı kabul etmiş olursunuz. Lütfen paylaşacağınız üçüncü kişilere dair kişisel verileri alırken söz konusu gerekliliklerin yerine getirilmiş olduğundan emin olunuz, aksi takdirde Proceutica ile hiçbir şekilde üçüncü kişiye ait kişisel verileri paylaşmayınız.

 • Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Proceutica web sitesini ziyaretiniz esnasında çerezler yoluyla edinmiş olduğumuz kişisel verileriniz, “zorunlu çerezler” haricindeki çerezler bakımından açık rızanıza istinaden işlenecektir. 

Web sitesindeki iletişim formunu doldurarak, web sitemizde belirtilen adreslere e-posta göndererek, posta yolu ile ya da elden teslim yoluyla Proceutica ile doğrudan paylaştığınız kişisel verileriniz; taleplerinizin karşılanması, sözleşmelerimizin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için zorunlu olması sebebiyle KVKK Md. 5/2-c’ye dayalı olarak, hukuki yükümlülüklerimizin ve meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi sebepleriyle KVKK Md. 5/2-f ‘ye dayalı olarak açık rızanıza gerek olmaksızın işlenecektir.

Web sitesindeki “Yan Etki Bildirim Formu”nu doldurarak iletmiş olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler,  yalnızca açık rızanıza istinaden işlenecektir.

 • Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Amaçları

Proceutica ile doğrudan paylaşmanız vesilesiyle ya da Proceutica ile aranızdaki etkileşim vasıtasıyla edinmiş olduğumuz ve yukarıda sınırlı olarak belirtilen kişisel verileriniz; bu internet sitesinde yer alan formları doldurarak Proceutica’dan herhangi bir hizmet almanız veya talepte bulunmanız halinde, talep ve şikayetlerinizin takibi ve yerine getirilmesi, sözleşme kurulması ve ifa edilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

İlaç Güvenliliği Verileri

Proceutica, özel nitelikli kişisel verilerinizi, ilaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla yan etkilerin ve yarar/risk dengelerinin düzenli olarak takip edilmesi, bu kapsamda bilgi toplanması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az seviyeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işleyecek, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla yetkili idari otoriteler ve sağlık kurumlarıyla paylaşacak ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklayacaktır.

 • Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ya da sözleşmesel ilişkimizin yürütülebilmesi amaçlarıyla hizmetlerinden faydalandığımız, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Türkiye’de yerleşik tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarılacaktır. 

Web sitemizdeki formlar aracılığıyla ya da elektronik posta adreslerimize gönderdiğiniz mailler aracılığıyla tarafımızla paylaştığınız kişiler verileriniz, açık rızanıza ve KVKK m.9’da yer alan şartlara tabi olarak, e-posta altyapısı ve ilgili hizmetlerinden faydalanmakta olduğumuz iletişim şirketleri ile bulut hizmet sağlayıcılarımızın veri depolama sistemlerinin yurt dışında bulunması itibariyle yurt dışına aktarılacaktır. Verilerinizin aktarımına ilişkin rıza vermek istemediğiniz durumda, kişisel verilerinizi içeren taleplerinizi aşağıda belirtilen fiziki adresimize posta yolu ile gönderebilir ya da elden teslim edebilirsiniz. 

 • Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz yalnızca işbu metinde açıklanan amaçlar için gerekli olan süre veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için öngörülen sürelerle saklanacaktır. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği durumlarda kişisel verileriniz, talebinize istinaden her zaman silinebilir.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde anılan; kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Proceutica olarak, Veri Koruma Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere Proceutica’ya elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı elektronik ortamda yazılı olarak kvk@proceutica.com.tr adresine iletebilirsiniz. Fiziki ortamdaki başvurularınızı ise aşağıdaki adresten gerçekleştirebilirsiniz.

Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Nurol Life Blok No:3 İç Kapı No:49 34396 Sarıyer / İstanbul