GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Proceutica İlaç Pazarlama ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Proceutica”), işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ile tarafınıza ait olan, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan tarafınıza dair her türlü bilgiyi ifade eden kişisel verilerinize yönelik olarak başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata uygun olarak aşağıda detaylandırılmış koşullarda gerçekleştireceği işleme faaliyetlerine ilişkin olarak tarafınızı bilgilendirmek istemektedir.

İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz

Proceutica olarak, işbu internet sitesini ziyaretiniz esnasında, açık rızanıza istinaden otomatik olarak işleyeceğimiz ve ‘çerez’ olarak da isimlendirilen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaret tarihi, saati ve sayfada geçirilen zaman
 • Birinci taraf çerez desteği (bilgisayara çerez yerleştirme izni verilip verilmediği)
 • Cihaz tipi (tablet, mobil, masaüstü), işletim sistemi, mobil şebeke operatörü
 • Tarayıcı ve tarayıcı sürümü
 • Ekran çözünürlüğü
 • Yönlendirici site
 • Görüntülenen sayfanın başlığı ve URL’si
 • Site arama kutusuna girilen anahtar sözcükler ve sayfa URL'nin tıklanmasını sağlayan arama anahtar sözcükleri
 • Giriş, çıkış noktaları, tekrar yüklemeler, sayfa akışı ve dönüş sıklığı
 • Java ve JavaScript desteği
 • IP adresi (internetteki bilgisayar adresi yalnızca istatistiksel amaçlar içindir – kişi tanımlayıcı hiçbir bilgi toplanmaz)
 • Ülke, bölge, şehir, devlet, posta kodu
 • İndirilen dosyalar

Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Hukuki Sebebi

Proceutica ile aranızdaki etkileşim esnasında otomatik yollarla edinmiş olduğumuz ve yukarıda sayılmakta olan kişisel verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir. İnternet sitemizdeki çeşitli formları doldurmanız vesilesiyle Proceutica ile doğrudan paylaştığınız veya iletişim kurmanız halinde kişisel verileriniz taleplerinizin karşılanması, sözleşmelerimizin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin yerine getirilmesi sebepleriyle işlenecektir.

Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Amaçları

Proceutica ile doğrudan paylaşmanız vesilesiyle ya da Proceutica ile aranızdaki etkileşim vasıtasıyla edinmiş olduğumuz ve yukarıda sınırlı olarak belirtilen kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenecektir: işbu internet sitesinin kullanıcı deneyimini geliştirmek, ziyaretinizin istatistiki analizinin yapılması, bu internet sitesinde yer alan formları doldurarak Proceutica’dan herhangi bir hizmet almanız veya talepte bulunmanız halinde bunların gereğini yerine getirmek, sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi, ilaç güvenliliğinin sağlanması ve bu kapsamdaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ya da sözleşmesel ilişkimizin yürütülebilmesi amaçlarıyla hizmetlerinden faydalandığımız, gizlilik yükümlülüğü bulunan ve Türkiye’de yerleşik tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yahut idari makamlara ölçülülük ilkesine riayet edilmek suretiyle aktarılacaktır.

Kişiler verileriniz, açık rızanıza ve KVKK m.9’da yer alan şartlara tabi olarak, e-posta altyapısı ve ilgili hizmetlerinden faydalanmakta olduğumuz iletişim şirketleri ile bulut hizmet sağlayıcılarımızın yurt dışındaki veri depolama sistemleri aracılığıyla yurt dışına aktarılacaktır. Verilerinizin aktarımına ilişkin rıza vermek istemediğiniz durumda, kişisel verilerinizi içeren taleplerinizi aşağıda belirtilen fiziki adresimize göndermenizi rica ederiz.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel verileriniz yalnızca işbu metinde açıklanan amaçlar için gerekli olduğu veya yasal düzenlemelere uyum sağlamak için öngörülen sürelerle saklanacaktır. Yürürlükteki mevzuatın müsaade ettiği durumlarda kişisel verileriniz, talebinize istinaden her zaman silinebilir.

İlaç Güvenliliği Verileri

Proceutica, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizi, ilaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla yan etkilerin ve yarar/risk dengelerinin düzenli olarak takip edilmesi, bu kapsamda bilgi toplanması, kaydedilmesi, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, irtibat kurulması ve ilaçların yol açabileceği zararın en az seviyeye indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işleyecek, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla yetkili idari otoriteler ve sağlık kurumlarıyla paylaşacak ve mevzuatta öngörülen süreler boyunca saklayacaktır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde anılan; kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Proceutica olarak, Veri Koruma Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere Proceutica’ya elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı elektronik ortamda yazılı olarak info@proceutica.com.tr adresine iletebilirsiniz. Fiziki ortamdaki başvurularınızı ise aşağıdaki adresten gerçekleştirebilirsiniz.

Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Nurol Life Blok No:3 İç Kapı No:49 34396 Sarıyer / İSTANBUL