Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Proceutica İlaç Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş (“Proceutica”) tarafından hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni, iş başvurusu yapmak maksadıyla Proceutica ile paylaştığınız özgeçmişiniz ve iş başvuru formlarımızı doldurmak aracılığıyla paylaşacağınız ilgili bilgi ve belgelerde yer alan şahsınıza ait yahut paylaşmanız üzerine elde edeceğimiz üçüncü kişilere ait kişisel verilerin tarafımızca işlenme süreçleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamındaki haklarınız hakkında tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşleme Politikası ve İşlenebilecek Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, Proceutica tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (bundan sonra hepsi birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun biçimde işlenmektedir.

Tarafınızca, Proceutica’yla iş başvurusunda bulunmak amacıyla paylaştığınız şahsınıza ait kimlik, iletişim, özgeçmiş bilgileri, mesleki deneyim, fotoğraf ile iş başvuru formlarından yer alan yahut paylaşmayı tercih ettiğiniz diğer bilgilerden oluşan kişisel verilerdir.

Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz elektronik ortamda yahut fiziki ortamda özgeçmişinizi ve diğer ilgili bilgi ve belgeleri Proceutica’ya iletmeniz ve internet ortamına üçüncü kişilerin erişimine açık bilgi kaydetmeniz suretiyle kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, meşru menfaat ve iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Proceutica, iş başvurusunda bulunmak amacıyla paylaşmış olduğunuz yukarıda anılmış kişisel verilerinizi istihdam yaratmak, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iş başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve geri bildirimlerin sağlanması ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi amaçlarıyla ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması koşuluyla işlemektedir.

Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

Kişisel verileriniz 1 (bir) yıl boyunca veri tabanlarımızda saklanacaktır. İşlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması bizler için önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olması halinde Proceutica ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Proceutica’ya iş başvurusunda bulunarak paylaştığınız kişisel verileriniz yukarıda anılan kişisel verileri işleme amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli görülmesi halinde gizlilik yükümlülüğü bulunan iş ortaklarımıza aktarılacak ve yetkili çalışanlarımız aracılığıyla işlenecektir.

Proceutica, kendisi ve adına veri işleyenlerin; kişisel verilerinizi, veri işleme politikamıza uygun olarak ve gizlilik içerisinde işlemesini zorunlu tutar ve verilerinizin güvenli şekilde işlendiğinden emin olmak için Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen tüm gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Proceutica’yla paylaştığınız kişisel veriler şirketimizin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek için kullandığı yurt içinde ve yurt dışında bulunan veri depolama sistemleri ile yukarıda anılan kişisel verileri işleme amaçlarını gerçekleştirmek için hizmetlerinden faydalandığımız e-posta hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere veri depolama sistemleri yurt dışında bulunan tedarikçilerimizin bulunması nedeniyle ancak yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere rızanıza dayanarak yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde anılan; kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Proceutica olarak, Veri Koruma Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere Proceutica’ya elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı elektronik ortamda yazılı olarak k ik@proceutica.com.tr adresine iletebilirsiniz. Fiziki ortamdaki başvurularınızı ise aşağıdaki adresten gerçekleştirebilirsiniz.

Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Nurol Life Blok No:3 İç Kapı No:49 34396 Sarıyer / İSTANBUL

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler

İş başvurunuz kapsamında bizimle kendinize ait olmayan ve üçüncü kişilere ait olan kişisel verileri paylaşmak istemeniz halinde, bu kişisel verilerin ilgilisi durumunda bulunan gerçek kişileri yapacağınız paylaşım ile Proceutica tarafından uygulanacak işleme faaliyetleri kapsamına ilişkin olarak bilgilendirdiğinizi ve gerektiği takdirde rızalarını aldığınızı kabul etmiş olursunuz. Lütfen paylaşacağınız üçüncü kişilere dair kişisel verileri alırken söz konusu gerekliliklerin yerine getirilmiş olduğundan emin olunuz, aksi takdirde Proceutica ile hiçbir şekilde üçüncü kişiye ait kişisel verileri paylaşmayınız.