Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

İşbu Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Proceutica İlaç Pazarlama ve Danışmanlık A.Ş (“Proceutica”) tarafından hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni, iş başvurusu yapmak maksadıyla Proceutica ile paylaştığınız özgeçmişiniz ve iş başvuru formlarımızı doldurmak suretiyle paylaşacağınız ilgili bilgi ve belgelerde yer alan şahsınıza ait kişisel verilerin tarafımızca işlenme süreçleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları (“Veri Koruma Mevzuatı”) kapsamındaki haklarınız hakkında tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 • Veri Sorumlusu:

Web sitemizde yer alan iş başvuru formunu doldurmanız suretiyle toplanacak olan tarafınıza ait aşağıda sayılan kişisel veriler, veri sorumlusu sıfatıyla Proceutica tarafından bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amaçlar ile sınırlı olarak kaydedilecek, saklanacak, sınıflandırılacak, güncellenecek ve gerekli durumlarda bu Aydınlatma Metninde sayılan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz

Proceutica olarak, “Kariyer” başlığı altında yer alan İş Başvuru Formu aracılığıyla tarafımızla iletişime geçmeniz halinde işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

 • Ad soyad
 • Telefon numarası
 • E-posta adresi
 • Adres
 • Mesleki Deneyim
 • Eğitim Bilgisi

İşe başvuru kapsamında yukarıda yer alan kişisel veriler dışında herhangi bir kişisel veri tarafımızca talep edilmemektedir. Bu sebeple yukarıda sayılanlar dışında farklı bir kişisel veri paylaşmamanızı rica ederiz.

Web sitemizde yer alan formlar veya göndereceğiniz e-postalar aracılığıyla bizimle iletişime geçerken, talep ettiklerimiz dışındaki kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi (ör: ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inanç, bedensel veya ruhsal sağlık, genetik/biyometrik veriler, dernek veya sendika üyeliği, kılık kıyafet, cinsel hayat ya da eğilim, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve sabıka kaydı) paylaşmamanız gerekmektedir.

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Veriler

Proceutica iş başvurunuz kapsamında üçüncü kişilere ait kişisel verileri sizden talep etmemektedir. İş başvurunuz kapsamında bizimle üçüncü kişilere ait kişisel verileri paylaşmak istemeniz halinde, bu kişisel verilerin ilgilisi durumunda bulunan gerçek kişileri yapacağınız paylaşım ile Proceutica tarafından uygulanacak işleme faaliyetleri kapsamına ilişkin olarak bilgilendirdiğinizi ve gerektiği takdirde rızalarını aldığınızı kabul etmiş olursunuz.

 • Kişisel Verileri Toplama Faaliyetinin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz web sitemizde yer alan İş Başvuru Formu aracılığıyla, hizmet sağlayıcılar üzerinden başvuru yaparken doldurduğunuz formlar aracılığıyla, elektronik ortamda yahut fiziki ortamda özgeçmişinizi ve diğer ilgili bilgi ve belgeleri Proceutica’ya iletmeniz veya uygun iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere internet ortamında üçüncü kişilerin erişimine açık olarak yayınlamanız suretiyle kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla toplanmaktadır.

Genel nitelikli kişisel verileriniz iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için gerekli olması nedeniyle KVKK Md. 5/2-c’ye dayalı olarak ve şirket olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi doğrultusunda KVKK Md. 5/2-ç’ye dayalı olarak açık rızanıza gerek olmaksızın işlenmektedir.
İşe alım süreçlerimiz kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel verinize ihtiyaç duymamaktayız. Bu sebeple herhangi bir özel nitelikli kişisel veri paylaştığınız takdirde bu veriler tarafımızca imha edilecektir.

 • Kişisel Verileri İşleme Faaliyetinin Amaçları

Proceutica, iş başvurusunda bulunmak amacıyla paylaşmış olduğunuz yukarıda anılmış kişisel verilerinizi istihdam yaratmak, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iş başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve geri bildirimlerin sağlanması ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yönetilmesi amaçlarıyla ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması koşuluyla işlemektedir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılması

Proceutica’ya iş başvurusunda bulunarak paylaştığınız kişisel verileriniz yukarıda anılan kişisel verileri işleme amaçlarının yerine getirilmesi için gerekli görülmesi halinde gizlilik yükümlülüğü bulunan iş ortaklarımıza aktarılacak ve yetkili çalışanlarımız aracılığıyla işlenecektir.

Proceutica, kendisi ve adına veri işleyenlerin; kişisel verilerinizi, veri işleme politikamıza uygun olarak ve gizlilik içerisinde işlemesini zorunlu tutar ve verilerinizin güvenli şekilde işlendiğinden emin olmak için Veri Koruma Mevzuatı’nda belirtilen tüm gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Proceutica’yla paylaştığınız kişisel veriler şirketimizin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmek için kullandığı yurt içinde ve yurt dışında bulunan veri depolama sistemleri ile yukarıda anılan kişisel verileri işleme amaçlarını gerçekleştirmek için hizmetlerinden faydalandığımız e-posta hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere veri depolama sistemleri yurt dışında bulunan tedarikçilerimizin bulunması nedeniyle ancak yukarıdaki amaçların yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere rızanıza dayalı olarak yurt dışına aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz azami 2 (iki) yıl boyunca veri tabanlarımızda saklanacaktır. İşlenen kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması bizler için önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olması halinde Proceutica ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde anılan; kişisel verilerinize ilişkin haklarınız şunlardır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Proceutica olarak, Veri Koruma Mevzuatı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz. KVKK kapsamında sahip olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan faydalanmak üzere Proceutica’ya elektronik ortamda veya fiziki olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı elektronik ortamda yazılı olarak info@proceutica.com.tr adresine iletebilirsiniz. Fiziki ortamdaki başvurularınızı ise aşağıdaki adresten gerçekleştirebilirsiniz.

Huzur Mahallesi Metin Oktay Caddesi Nurol Life Blok No:3 İç Kapı No:49 34396 Sarıyer / İstanbul 

Son Güncellenme Tarihi:  10/12/2022